Wednesday, 02/12/2020 - 00:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thuận Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG

 NĂM HỌC 2020 - 2021

- Thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ chương trình công tác và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Thuận Thành.

Trường mầm non Thuận Thành  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức –người lao động năm học 2020 – 2021 như sau:

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG

 NĂM HỌC 2020 - 2021

- Thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ chương trình công tác và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Thuận Thành.

Trường mầm non Thuận Thành  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức –người lao động năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan đơn vị năm qua, đề ra phương hướng công tác năm tới, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (VC-NLĐ) và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

 - Góp phần xây dựng đội ngũ VC-NLĐ có đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập và phát triển.

 - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng tại cơ quan, đơn vị, dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp.

- Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị VC-NLĐ hàng năm.

2. Yêu cầu

- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường phải được tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần công văn hướng dẫn số 636/PGDĐT-GDMN ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2020 – 2021 và kế hoạch số 260/KH-MNTT ngày 28 tháng 9 năm 2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Thuận Thành.

- Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra.

3.  Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan.

- Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

- Quy chế Chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Thông qua Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác khen thưởng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Hội nghị trù bị

- Ngày 16/10/2020 Tổ chức Hội nghị trù bị, thành phần gồm: Bí thư chi bộ, BGH, Phó Chủ tịch Công đoàn để thống nhất chủ trương, thông qua mục tiêu, kế hoạch, nội dung Hội nghị, phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung và dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị. Hiệu trưởng phân công công việc:

- Thủ trưởng cơ quan chuẩn bị:

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm của nhà trường theo chức năng nhiệm vụ; Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị; Chỉ ra những tồn tại, yếu kém; nguyên nhân khách quan và chủ quan; Biện pháp khắc phục và các giải pháp thực hiện cụ thể. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

+ Báo cáo tình hình hoạt động tài chính của đơn vị.

+ Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định về tài chính của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- BCHCĐ chuẩn bị:

+ Báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua trong năm và phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới.

+ Thông qua quy chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn sơ sở.

+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC trong năm qua.

+ Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân (BTTND) xây dựng báo cáo kết quả hoạt động trong năm và phương hướng hoạt động trong năm tới.

1.2. Hội nghị cán bộ công chức

a) Thành phần: Do Thủ trưởng cơ quan triệu tập gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên; Trưởng BTTND; Trưởng ban nữ công.

b) Nội dung:

- Thảo luận dự thảo các Báo cáo do Thủ trưởng đơn vị, BCHCĐ chuẩn bị.

- Dự kiến thời gian, thời điểm mở hội nghị: Dự kiến ngày 20/10/2020

1.3. Ban hành Kế hoạch tổ chức HNVC-NLĐ

Thủ trưởng ban hành Kế hoạch tổ chức HNCBCC cơ quan để chỉ đạo cấp dưới triển khai.

2. Tiến hành Hội nghị VC-NLĐ

2.1. Tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan

- Thời gian tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan: ngày 20/10/2020

- Thành phần đại biểu dự hội nghị gồm: Toàn thể CB, CC,VC.

- Thành phần Đoàn Chủ tịch: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Cấp uỷ.

- Hội nghị có Đoàn Thư ký để ghi biên bản và dự thảo Nghị quyết Hội nghị (do Hội nghị CBCC biểu quyết).

2.2. Chương trình của Hội nghị

- Ban Tổ chức Hội nghị: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Hội nghị CBCC; điều hành bầu Đoàn Chủ tịch. 

- Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị: Bầu Đoàn Thư ký; Thông qua Chương trình Hội nghị CBCC, lấy biểu quyết thông qua. Trình tự tiến hành gồm các việc chính sau đây:

+ Trình bày các Báo cáo theo phân công: Thủ trưởng, Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban TTND; Phụ trách Tài chính cơ quan, kế toán công đoàn.

+ Tham luận, thảo luận: các đại biểu dự Hội nghị

+ Giải trình và tiếp thu ý kiến hội nghị: Thủ trưởng, Phó Chủ tịch BCHCĐ.

+ Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có); Thủ trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến cấp trên.

+ Công bố kết quả xét thi đua, tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan thực hiện.

+ Phát động phong trào thi đua năm tới (Phó Chủ tịch CĐ thực hiện).

+ Thông qua dự thảo và biểu quyết Nghị quyết Hội nghị.

+ Bế mạc Hội nghị: Đại diện Đoàn Chủ tịch, thường do Thủ trưởng cơ quan thực hiện. 

2.3. Các nội dung công việc sau Hội nghị VC-NLĐ

- Hoàn thiện nội dung văn bản trình Đoàn Chủ tịch ký ban hành.

- Báo cáo kết quả Hội nghị CBCC lên cấp trên (Hồ sơ gồm: Biên bản, Nghị quyết Hội nghị).

- Tổ chức tuyên tuyền, triển khai Nghị quyết đến CBCC .

- Phân công trách nhiệm giữa Thủ trưởng, BCHCĐ trong việc tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết hội nghị trong toàn cơ quan.

- Định kỳ 6 tháng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị.

* Sau đây là một số hình ảnh:

 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 5.673