Tuesday, 29/09/2020 - 14:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thuận Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI

UBND TiNH THAI NGUYEN so GIAo Due. vA BAo TAO. eQNG HOA xA HQI cno NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nb pbuc 86:;/tb-6 g ITTr-SGDDT ThaiNguyen,ngay); thdng 8 ndm 2020 TO TRiNH Ban hanh quy~t djnh khung k~ hoach thoi gian nam hoc dBi voi giao due mim non, giao due phB thong va giao due thufrng xuyen nam hQC 2020-2021 Kinh gUi: Uy ban nhan dan tinh Thai Nguyen Can cu Quyet dinh s6 2084/QD-BGDDT ngay 27/712020 cua B9 tnrong B9 Giao due va Dao tao v~ viec Ban hanh khung kS hoach thai gian nam hoc 2020-2021 d6i voi giao due mam non, giao due ph6 thong va giao due thuong xuyen, Sa Giao due va Dao tao xay dung Khung kS hoach thai gian nam hoc 2020-2021 cua nganh Giao due trinh UBND tinh Thai Nguyen (theo bang kern theo). Sa Giao due va Dao tao d~ nghi UBND tinh Thai Nguyen ban hanh Quyet dinh khung kS hoach thai gian nam hoc d6i voi giao due m~m non, giao d\lc ph6 thong va giao d\lc thuang xuyen nam 2020-2021 dS nganb Giao d\lc t6 chuc th\l'c hi~n.

UBND TiNH THAI NGUYEN so GIAo Due. vA BAo TAO. eQNG HOA xA HQI cno NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nb pbuc 86:;/tb-6 g ITTr-SGDDT ThaiNguyen,ngay); thdng 8 ndm 2020 TO TRiNH Ban hanh quy~t djnh khung k~ hoach thoi gian nam hoc dBi voi giao due mim non, giao due phB thong va giao due thufrng xuyen nam hQC 2020-2021 Kinh gUi: Uy ban nhan dan tinh Thai Nguyen Can cu Quyet dinh s6 2084/QD-BGDDT ngay 27/712020 cua B9 tnrong B9 Giao due va Dao tao v~ viec Ban hanh khung kS hoach thai gian nam hoc 2020-2021 d6i voi giao due mam non, giao due ph6 thong va giao due thuong xuyen, Sa Giao due va Dao tao xay dung Khung kS hoach thai gian nam hoc 2020-2021 cua nganh Giao due trinh UBND tinh Thai Nguyen (theo bang kern theo). Sa Giao due va Dao tao d~ nghi UBND tinh Thai Nguyen ban hanh Quyet dinh khung kS hoach thai gian nam hoc d6i voi giao due m~m non, giao d\lc ph6 thong va giao d\lc thuang xuyen nam 2020-2021 dS nganb Giao d\lc t6 chuc th\l'c hiện.

- * Dựa vào khung thời gian năm học của Sở GD và ĐT tỉnh Thái Nguyên .

 Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đi kiểm tra, già soát toàn bộ CSVC trong toàn trường để có kế hoạch sửa chữa và trang bị nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới được bắt đầu.

- Nhà trường đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo cấp trên, rà soát thực trạng về cơ sở vật chất từng khu lớp. Lập tờ trình đề nghị UBND Thị xã Phổ Yên tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để sửa chữa các lớp học các khu vệ sinh…ở các điểm trường.

 Làm thêm một số các loại bảng biểu, sửa chữa nền nhà vệ sinh, sửa chữa đường nước, đường điện, vệ sinh trong và ngoài lớp học, vệ sinh sân trường, trồng hoa cây cảnh.Cọ rửa đồ chơi, đồ dùng trong ngoài lớp, vệ sinh cọ rửa đôg dùng bán trú, khử khuẩn phòng nhóm môi trường,đảm bảo phòng chống dịch covid-19.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực của địa phương và cộng đồng.

- Chỉ đạo giáo viên tự làm trang trí môi trường trong và ngoài nhóm lớp và đồ dùng dạy học, đồ chơi.

- Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra giáo viên bảo quản và sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đạt hiệu quả tốt. 

* Sau đây là một số buổi họp:

 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 35
Tháng 09 : 627
Năm 2020 : 4.701