1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.